Justervesenet er en statlig etat, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, med ansvar for nasjonale normaler for målenheter samt for kontroll av måleredskaper som brukes ved økonomiske oppgjør m.m. Justervesenet representerer Norge i de internasjonale traktatene Meterkonvensjonen og International Organization of Legal Metrology. Hovedvirksomheten ligger på Kjeller i Lillestrøm kommune, rett utenfor Oslo. Dessuten finnes fem distriktskontor på følgende steder: Kjeller, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Hvert av disse har ansvar for måleteknisk kontroll i sitt distrikt.

Justervesenet
Hovedkontoret på Kjeller
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1832[1]
Org.nummer874761192
DirektørGeir Samuelsen[2]
HovedkontorKjeller
UnderlagtNærings- og fiskeridepartementet
Ansatte 96 (2013)[3]
Nettstedwww.justervesenet.no

Justervesenets bygning på Kjeller har mer enn 30 individuelle laboratorier som er spesielt konstruert og utrustet for de nøyaktigste målinger innen sine områder. Nasjonalt måleteknisk laboratorium realiserer og vedlikeholder de nasjonale normalene for enheter i SI-systemet. Den nasjonale normalen for grunnenheten kilogram oppbevares hos Justervesenet og blir regelmessig sammenliknet med det internasjonale kilogrammet (prototypen), som oppbevares i det internasjonale instituttet Det internasjonale byrå for mål og vekt utenfor Paris. Andre grunnenheter er definert ut fra fundamentale fysiske konstanter og realiseres ved eksperimenter. Justervesenet har, sammen med tilsvarende institusjoner i andre land, signert Meterkonvensjonens avtale om gjensidig anerkjennelse av kalibreringer (Mutual Recognition Arrangement). Denne er grunnleggende for internasjonal tillit til landenes måleresultater.

Norge ved Justervesenet er også med på å vedlikeholde og sikre nøyaktigheten av verdens legale tid, universaltiden UTC, med flere atomur.

Nasjonalt laboratorium sørger for sporbarhet til de nasjonale normalene ved kalibrering av instrumenter for næringslivet. Dessuten utføres måleteknisk forskning, rådgiving og opplæring.

Som del av lovregulert måling foretar Justervesenet kontroll av måleredskaper, typegodkjenning, utarbeider forskrifter for nye måleredskaper samt har ansvar for den norske ordningen for e-merking av ferdigpakkede varer.

Kontroll og håndheving av kongens lover og vedtekter innen området mål og vekt var viktig allerede i høymiddelalderen. Dette var gjalkerens oppgave, men han arbeidet kun innen byen, ikke for hele kongedømmet.

Justervesenets historie i Norge kan føres tilbake til Kristian Vs forordning av 1683 om ensartet mål og vekt i Danmark-Norge. Et eget norsk Justervesen ble etablert ved kongelig resolusjon av 6. juli 1832. Justervesenet hørte da under Justisdepartementet. Øverste myndighet i Justervesenet var "Opsyns-kommissionen for Maal og Vægt", som ga råd til statsforvaltningen, kontrollerte de mest nøyaktige målenormalene og førte tilsyn med justerkontoret i Christiania. Dette kontoret produserte, kontrollerte og solgte målenormaler til magistratene (borgermestre, rådmenn, byfogder) andre steder i landet, og disse kontrollerte politiets normaler. Politiet utførte kontrollen med handelsmennenes vekter og målekar.

Navnet Justervesenet kommer fra justering i betydningen måleteknisk kontroll. Ordet justering ble brukt i tidligere tider og kommer fra jus og justus (latin) som betyr rett og rettferdig. Her betyr det å kontrollere riktigheten av.

Lov om målenheter, måling og normaltid av 26. januar 2007 spesifiserer krav til lovregulert kontroll og hva som er Justervesenets ansvar og plikter.

Se også rediger

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger