En isokor prosess er en termodynamisk tilstandsendring som foregår med konstant volum. Eksempler på isokore prosesser er oppvarming eller avkjøling av stoffer i tett beholder med konstant volum. Ved en slik prosess vil det ikke utføres noe volumarbeid og temperaturen går kun med til trykkendring eller faseovergang. Navnet kommer fra gresk isos og χώρος [khoros], som kan oversettes til "likt volum".

Ideell gassmodell Rediger

Ved konstant volum er det normalt å skrive om tilstandsligningen PV=nRT til

 

Hvor: P1 = Trykk ved Temperatur 1 og P2 = Trykk ved Temperatur 2. V(volum), n(molar) og R(gasskonstant) er konstanter som går mot hverandre i denne sammenhengen og forkortes.