Heimevernets innsatsstyrker

Heimevernets innsatsstyrker utgjør spydspissen av kampkraften i Heimevernet, og består av personell som er spesielt utvalgt, utdannet og utrustet. Styrken kan hurtig mobiliseres og er en nasjonal ressurs.[1] Det er en innsatsstyrke i hvert Heimevernsdistrikt, og styrken utgjør i dag til sammen om lag 3000 soldater.[2]

Styrken har høy prioritet på treningsressurser og materiell og skal være klare til å løse oppdrag innen 24 timer. Mannskaper og befal er frivillige og tjenestegjør inntil 30 dager i året i henhold til kontrakt og faste lønnsbetingelser med Forsvaret.[3]

TjenestenRediger

Innsatssoldatene kommer ofte fra operative avdelinger i Forsvaret og forplikter seg til minimum 2-3 uker med militær trening hvert år, og kan bli beordret på skarpe oppdrag i Norge.

De kan delta på en rekke fagkurs gjennom Heimevernets skole- og kompetansesenter, task force-oppdrag og andre forsvarsaktiviteter.

Søknad om deltakelse som frivillig fordrer at søkeren har fullført førstegangstjenesten, har plettfri vandel, kan sikkerhetsklareres, og kan gi tilfredsstillende resultater i en opptaksprosess som innebærer testing av fysisk form, holdninger, motivasjon, m.v.[1]

Ved opptak signeres det engasjementskontrakt av 3 års varighet.

TroppeneRediger

Innsatstropp

Hovedtyngden i styrken er de infanteribaserte innsatstroppene.

Innsatstroppene består av flere geværlag hvor hovedbestykning utgjør HK416, MG-3, HK 40 mm HK AG416 granatkaster, Glock 17, håndgranater, mv. Troppene har i tillegg et kanonlag (med Carl Gustav RFK).

Innsatstroppene har sine hovedoppgaver i å sikre objekter, utøve styrkebeskyttelse, isolere, anholde og bekjempe en eventuell fiende. Noen av innsatstroppene har egne lag med soldater som trener SIBO, strid i bebygd område.

Jegertropp

Jegertroppene har oppgaver innen oppklaring, overvåkning & kontroll, observasjon og etterretning, patruljering, klarering og sikring av kritiske punkter. Tjenesten som jeger regnes som tidvis fysisk krevende, da lagene skal kunne løse oppdrag til fots og med relativt tung pakning.

Skarpskyttertropp

Skarpskyttertroppene fokuserer på styrkebeskyttelse, bekjempelse av fiendtlige styrker samt observasjon og etterretning. Troppen er oppsatt med finkalibret skarpskytterrifle HK417 og 12,7mm materiell-ødeleggelsesrifle (MØR).

Militærpoliti

MP skal etterforske straffe- og disiplinærsaker, drive trafikktjeneste, ordenstjeneste, redningstjeneste, krigsfangetjeneste og vakt-/sikringstjeneste. Alt MP-personell har politi- eller MP-utdanning.

Sanitetstropp

Sanitetstropp består av utrykningslag og hjelpeplasslag, og vil unntaksvis operere i troppsforband. Sanitetstroppen har som hovedoppgave å være i stand til å støtte distriktenes operasjoner gjennom forebyggende tiltak og hygiene for å forhindre skade/sykdom, førstehjelp på skadested, stabiliserende og livreddende behandling og evakuering fra skadested til første medisinske behandlingssted. I tillegg skal sanitetstroppen etablere og drifte en hjelpeplass. Troppene er oppsatt med ambulanser, hjertestarter, oksygenutstyr osv.

Stabstropp

Hvert distrikt har en stabstropp. Troppen har kapasitet til å støtte Innsatsstaben med etterretning-, og ops-kapasitet, samt å kunne støtte egen organisasjon med sanitet og annen stabs- og logistikk-støtte.

Sambandstropp

Hvert distrikt vil ha en sambandstropp. Troppen støtter kommandostaben med samband og kommunikasjon.

AvdelingerRediger

Alle innsatsstyrkene har fått navn etter operasjoner Kompani Linge planla eller gjennomførte under 2. verdenskrig. Navnene er valgt i samråd med Lingeklubben.

Heimevernets innsatsstyrker
Distrikt Navn på styrken
Oslofjord Heimevernsdistrikt 01 Polar Bear VI
Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 Derby
Telemark og Buskerud Heimevernsdistrikt 03 Gunnerside
Opplandske Heimevernsdistrikt 05 Grebe
Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08 Varg
Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08 Osprey
Bergenhus Heimevernsdistrikt 09 Bjørn West
Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt 11 Archery
Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 Rype
Sør-Hålogaland Heimevernsdistrikt 14 Heron
Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16 Claymore
Vest-Finnmark Heimevernsdistrikt 17 Ida & Lyra

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger