Hans Jacob von Scheel (1751–1823)

Se også Hans Jacob von Scheel (1779-1851)

Hans Jacob (II) v. Scheel (født 1751, død 1823) var en norsk offiser.

Hans Jacob von Scheel
Født1751Rediger på Wikidata
Død1823Rediger på Wikidata
Far Hans Jacob ScheelRediger på Wikidata
Søsken Frederik Otto ScheelRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata

Han tok eksamen ved det juridiske fakultet i København 17. april 1775 med karakteren «bekvem». Ved den anledning var han premierløytnant. I 1809, som oberstløytnant i Det Akershusiske Dragonregiment, ble han formann i kommisjonen som oppsporte og dømte massemorderen Peter Westerstrøm.

Hans Jacob (II) Scheel var sønn av generalmajor og kommandant i Fredrikstad Hans Jacob Scheel (1714–1774) (som en tid var eier av Frogner gård ved Christiania), og hustru Catharina Bryggeman. Hans Jacob (II) ble konfirmert i Fredrikstad 17. apr. 1768. Også han gikk militærveien. 1769 ble han sekondløytnant ved 1. søndenfjeldske dragonregiment, Odalske kompani. 1770 forflyttet til 2.søndenfj. dragonregt. Nedre Smaalenenes kompani, i 1775 premierløytnant ved 2. søndenfjeldske dragonregiment, Nordre Rakkestadske kp., og i 1789 kaptein ved dette regiment. I 1795 fikk han grad av major og i 1806 ble han oberstløytnant ved Akershus dragonregiment og chef for Søndre Hedemarkske kp. I 1806 fungerte han som regimentets kommandør. 21. jan 1809 ble H.J.S. beskikket som medlem av en kommisjon for å undersøke og påkjenne 4 mord som var blitt gjort på gjestgivergården Saksebøl i Hobøl ved Moss. Kommisjonens øvrige medlemmer var byfogd i Christiania Wulfsberg, sorenskriver i Moss Hjort og sorenskriver i Follo Falsen. Drapsmannen, en svenske som nettopp var gitt pass av H.J.S.' eldste bror justisråd S., ble dømt til halshugging efterat først hans høyre hånd var blitt hugget av, hvorefter hans legeme ble lagt på steile, – samme dom som for Struensee og Brandt i 1772.
Ove Ramel Michelet (f.1749†1839) deltok i felttoget 1808-1809 og ble utnevnt til kar. oberst i Oplandske Dragonregiment. I 1810 byttet han stilling med kar. oberst Hans Jacob Scheel og kom derved over i Akershusiske Dragonregiment.
H.J.S. fikk avskjed i nåde i 1811, men han fungerte som kommandant på Blaker skanse fra 1810 til 1820, da skansen ble nedlagt. Det gamle historiske sted Blaker skanse i Urskog var anlagt i 1683 efter foranstaltning av feltmarskalk greve Wedel Jarlsberg. Det fortelles at da kong Carl 14. (Karl Johan), som hadde befalt skansen nedlagt, fikk høre at hans befaling ikke skulle være efterkommet fullstendig nok, blev han vred og besluttet selv å undersøke saken. Dog, da kongen ved å gå rundt på vollene fikk se at alt var efter ønske, ble han i godt humør. Da det var langt gress på vollene, og kongen gikk utenfor stien, sa oberst Scheel: «Deres kongelige høihed er så god De holder fodstien», og straks gikk kongen bort på denne med et smilende vink til sitt følge om å gjøre likeså, og obersten fik altså beholde gresset uskadet. Da stattholder Sandels for spøk spurte Scheel hvorfor han ikke saluterte, svarte han: «Hans majestæt har berøvet mig midlerne». Efter oberst Scheel, som var den siste kommandant, ble skansen bare tilsett av inspeksjonsoffiserer. Kaptein Christian Fredrik Michelet (f.1792†1874) var inspeksjonsoffiser her fra 1821 til 1841; han ble senere general og kommandant på Fredriksten. Oberst H.J.S. fortsatte å bo i kommandantboligen inntil sin død 3 år efter. Han var Ridder av Sverdordenen. Hans Jacob var ugift. Han døde på Blaker 16. august 1823.
I slekten ble det fortalt om da major Jens Bull Arentz, en bror av kaptein Anton Wilhelm Scheels annen hustru, var på reise i det Trondhjemske i følge med den senere generalautitør Stenersen. Arentz, som kjente Scheel godt, hadde om natten hørt en stemme som hvisket ham inn i øret: «Nu døde gamle oberst Scheel på Blaker». Senere så Arentz av avisene at Scheel nettopp den natt var død, og ved å forhøre seg hos hans husholderske på Blaker fikk han vite at S. riktignok ikke var død nettopp ved samme klokkeslett – Arentz hadde nemlig merket seg tiden – men dog var blitt bevisstløs da og var død noen timer senere.