Griffenfeldt Grevskab

Griffenfeld Grevskab var Norges annet grevskap opprettet 26. november 1673 da Tønsberg len og amt ble forlenet med Peder Schumacher Griffenfeldt som greve. Fra 1675 kalt Tønsberg Grevskab, og inndratt til fordel for kronen i 1676.

Grevskapet strakte seg fra Drammensfjorden i nord til Sandefjord i syd, og omfattet Sem, Stokke, Andebu, Nøtterøy, Borre, Svarstad, Hof, Botne, Våle, Ramnes og Sande hovedsogner med tilhørende annekser. Opprettelsen gav greven myndighet tilsvarende amtmannen i et amt, herunder retten til å utnevne alle sivile og geistlige embetsmenn (herunder fogder og dommere) som skulle tjenestegjøre innenfor grevskapet, og gav store skatte- og avgiftsinntekter fra lenet.

Grevskapets setegård var Sem hovedgård som med tilliggende krongods i Tønsberg og Brunla len ble overdratt fra kong Christian V som stamgods, utstyrt med alle adelige friheter. Sem omfattet på denne tiden, foruten den opprinnelige Sem kongsgård, også flere omkringliggende avlsgårder, husmannsplasser og mindre eiendommer, som tildels tidligere var lagt inn under Sem, dels nå ble tillagt det fra Tønsbergs prostis jordegods.

Grevskapet bestod bare i tre år, i forbindelse med Den Skånske krig falt Griffenfeld i unåde hos kong Christian V, og grevskapet ble 1676 inndratt til kronen. Dette ble 1678 solgt til stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve, som allerede var innehaver av Laurvig Grevskab, og dermed ble herre over hele det senere Vestfold fylke. I 1683 solgt videre til feltmarskalk, baron Gustav Wilhelm von Wedel, og fra 3. juni 1684 ble Grevskabet Jarlsberg opprettet.