Forurensningsloven (forkortet forurl) er et miljøpolitisk virkemiddel som brukes for å hindre forurensende utslipp. Den trådte i kraft 1. oktober 1983. Loven setter et generelt forbud mot forurensende utslipp, men åpner for at virksomheter kan søke miljømyndighetene om utslippstillatelse. Når slike tillatelser gis er det vanlig at de blir gitt på visse vilkår. Store deler av transportsektoren er unntatt fra loven.

Forurensningsloven administreres av Miljøverndepartementet. Søknad om utslippstillatelse for virksomheter skal sendes til Miljødirektoratet eller til fylkesmannens miljøvernavdeling for virksomheter de er forurensningsmyndighet for.

Forurensningsloven regulerer klimagassutslipp

rediger

Forurensningsloven har blant annet blitt benyttet til å sette vilkår for utslipp av CO2 og NOx fra de planlagte gasskraftverkene på Kårstø, Kollsnes, Skogn og energianlegget ved LNG-anlegget på Melkøya ved Hammerfest. Fylkesmannens konsesjoner overfor avfallsdeponier inneholder også krav om uttak av gass for å redusere utslippene av metan.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata