Forstander

formell leder av et norsk trossamfunn

Forstander er en tittel som i Norge brukes om den som formelt er leder av et trossamfunn eller en enhet innenfor et trossamfunn. Forstanderens rolle er dels definert i lov om trudomssamfunn og ymist anna, og dels gjennom trossamfunnets egne lover, regler og sedvaner. Norsk lov nevner «prest eller forstandar»; juridisk sett kan dermed en forstanders posisjon anses som tilsvarende den en prest i Den norske kirke har i sitt trossamfunn. Livssynsamfunn som har vigselsrett eller andre spesielle rettigheter må også ha en person med forstanderansvar.

En forstander må være minst 23 år gammel, og ikke over 75 år(§ 24). Dette kan det gjøres unntak fra ved søknad til fylkesmannen. Loven spesifiserer også at forstanderen «må liva eit heiderleg liv og ha evne til å gjera sine skyldnader etter lova» (§ 24). Blant de viktigste pliktene etter loven er føring av registre/bøker for trossamfunnet (§ 25). Forstandere må utføre sine plikter under samme ansvar som offentlige tjenestemenn (§ 26), og kan nektes å utføre videre tjeneste av fylkesmannen dersom han eller hun forsømmer sine plikter (§ 27).

Hva forstanderen kalles varierer fra et trossamfunn til et annet. I Det mosaiske trossamfunn har man tradisjon for å ha en lekperson som forstander, og bruker da forstandertittelen om denne personen. I de fleste kirkesamfunn bruker man titler som prest eller pastor. Dette er uproblematisk i forhold til loven, så lenge det overfor fylkesmannen er klart definert hvem det er som er forstander.

Forstandere (for menigheter) har rett til fritak for militær verneplikt i Norge.

KilderRediger