Feminisme

idéretning
(Omdirigert fra Feminist)

Feminisme er en bred fellesbetegnelse for ulike politiske bevegelser, ideologier og sosiale bevegelser som arbeider for å definere, etablere og oppnå politisk, økonomisk, personlig og sosial likestilling av kjønnene.[1][2] I feminismens historie skilles det ofte mellom tre «bølger» av feminisme. I moderne tid er feminismen i stor grad delt i tre brede hovedstrømninger: En liberal feminisme med røtter i «den første bølgen» på 1800-tallet og som arbeider for likestilling gjennom pragmatiske reformer, en sosialistisk feminisme som ser feminismen som del av klassekampen, og en radikalfeminisme som bygger på kjønnsmaktsteorien og arbeider mot patriarkatet, og som oppstod som «den andre bølgen» i 1960-årene.[3]

Britiske suffragetter som demonstrerer for stemmerett for kvinner

Feministiske bevegelser har arbeidet og fortsetter å arbeide for kvinners rettigheter, herunder kvinners stemmerett, rett til å ha offentlige stillinger, rett til arbeid, rett til rettferdig eller lik lønn, rett til å ha eiendom, rett til utdanning og juridisk autonomi i og utenfor ekteskap og parforhold. Feminister arbeider også mot voldtekt, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold, og for retten til abort.[4]

EtymologiRediger

Selve ordet feminisme kommer opprinnelig av det latinske ordet femina, som betyr kvinne.

TeoriRediger

Feministisk teori, som har røtter i feministiske bevegelser, forsøker å forstå kjønnet ulikhet ved å studere kvinners sosiale roller og erfaringer, og har gitt opphav til ulike teorier i mange disipliner.[5][6]

RetningerRediger

Feltet feminisme er delt i mange til dels sterkt motstridende bevegelser og ideologier. Fra 1800-tallet var feminismen i grove trekk delt i en liberal (også kalt borgerlig) feminisme og i en kvinnebevegelse innen arbeiderbevegelsen. Den førstnevnte var i stor grad knyttet til datidens brede liberale partier, som opprinnelig var de store partiene på venstresiden i politikken, og hadde et uttalt «kvinnesaksståsted». Den liberale eller borgerlige kvinnebevegelsen arbeidet særlig for politiske og juridiske reformer som kvinners stemmerett og rett til utdanning, mens arbeiderkvinnebevegelsen var mer opptatt av sosiale forhold slik som arbeideres vilkår og så kvinnespørsmål som en del av klassekampen. Internt i den borgerlige kvinnebevegelsen var det i stemmerettskampen et stort sprik i valg av arbeidsmetoder mellom en mer forsiktig og reformorientert fløy og en mer radikal fløy. Utover mot midten av 1900-tallet nærmet den borgerlige feminismen og den sosialdemokratiske arbeiderkvinnebevegelsen seg hverandre i sine prioriteringer, og de to retningene smeltet i stor grad sammen i etterkrigstiden. Kvinnesaksforkjemperne på 1800-tallet og første del av 1900-tallet omtales ofte som den første bølgen av feminisme.[3]

Fra 1960-årene har det oppstått et stort antall nye retninger innen feminismen. 1960-årene ble starten på en bred andre bølge av feminisme som gav støtet til nye feministiske retninger som radikalfeminismen og (i USA) også f.eks. svart feminisme. Innen feminismen er det svært ulike syn på menn og menns rolle i feministisk arbeid. Mange menn spilte en viktig rolle i den første bølgen av feminisme og i kampen for kvinners stemmerett. 1960- og 1970-årenes radikalfeminisme hadde et langt mer kritisk syn på menn enn andre feministiske retninger, både før og senere. Fra 1990-årene oppstod en ny «tredje bølge» av feminisme med mange flere retninger, f.eks. queerfeminisme.[3]

Feministiske retninger deles i moderne tid ofte i tre store tradisjoner:[3]

 • Liberal feminisme eller «hovedstrømsfeminisme» som har likestilling som mål og som fokuserer på konkret og pragmatisk arbeid for reformer
 • Sosialistisk feminisme, som bygger på teorien om klassekamp
 • Radikalfeminisme, som bygger på teorien om kjønnsmakt (menn undertrykker kvinner) og har kvinnefrigjøring og bekjempelse av «patriarkatet» som mål, en retning som er mer opptatt av ideologi og legger større vekt på aktivisme (f.eks. demonstrasjoner)

FellestrekkRediger

Feminismen har flere ideologiske retninger, men med et felles ønske om at menn og kvinner skal ha like rettigheter, muligheter og ansvar.[7]

 
Unge feminister av begge kjønn i demonstrasjonstogden internasjonale kvinnedagen i Stockholm 8. mars 2012. Venusspeil med hevet knyttneve har siden 1970-tallet vært vanlig symbol for kvinnekamp og radikalfeminisme. Aktivistene bærer også fredsmerket.

OrganisasjonerRediger

Feminismen er nært knyttet til kvinnebevegelsen, som er en politisk og kulturell bevegelse for å endre en skjev maktfordeling mellom kjønnene.[8] Nancy Cott definerer feminisme som troen på at likeverd mellom kjønnene er viktig og at ideen om et kjønnshierarki som sosialt konsept er feilslått.[9]

Dagens feminister kjemper blant annet for retten til selvbestemt abort og retten til å bestemme over sin egen kropp, mot vold og overgrep (deriblant voldtekt) mot kvinner. Universelle kampsaker for feminismen er blant annet kampen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Tradisjonelt har kampen for lik lønn for likt arbeid vært viktig.

Likestilling og menneskerettigheterRediger

Feminismen kan konkretiseres i arbeid[klargjør] for å styrke kvinners muligheter og rettigheter, samt å skape bedre kjønnsbalanse i mannsdominerte samfunnssektorer. Dette gjelder både innenfor politikk og samfunn, men også i fag som språk, teologi og sosiologi. I arbeidslivet er likelønn og ulike former for kvotering diskutert.

HistorikkRediger

OpplysningstidenRediger

I opplysningstiden i siste halvdel av 1700-tallet oppsto de første spirene av kvinnesaken. Den generelle folkeopplysningen førte også til at kvinner ble mer bevisst over sin egen situasjon. I 1776 erklærte USA seg uavhengig, og i uavhengighetserklæringen heter det at alle «er skapt like, og er gitt visse ukrenkelige rettigheter av sin skaper, herunder liv, frihet og streben etter lykke». Få år etter, i 1789, skrev franske revolusjonære[hvem?] sin Erklæring om menneskers rettigheter. Dette var et steg framover for demokratiet, men rettighetene i disse dokumentene omfattet ikke kvinner. Ved begynnelsen av 1800-tallet hadde kvinner få, om ingen juridiske, økonomiske eller sosiale rettigheter.

1800-talletRediger

Den engelske forfatterinnen Mary Wollstonecraft skrev et av de første feministiske kampskriftene med Et forsvar for kvinnens rettigheter (1792).[trenger referanse] I denne boken skrev hun blant annet at de nye rettighetene som ble gitt i den franske grunnloven også skulle gjelde kvinner. En fransk skribent, Olympe de Gouges, skrev om Erklæring om menneskers rettigheter, til en versjon som også skulle gjelde kvinner. Den nye tittelen ble Erklæring om kvinners rettigheter.[trenger referanse]

Selv om Mary Wollstonecraft og Olympe de Gouges hadde skrevet om kvinnens rettigheter, fikk kampen for å bedre kvinnens stilling lite oppslutning i første del av 1800-tallet.[trenger referanse] Den industrielle revolusjon og frihandelen skapte dårlige kår og forferdelige arbeidsforhold.[trenger referanse]

I andre halvdel av 1800-tallet ble en rekke sosiale reformer gjennomført, og kvinner og menn generelt fikk bedre levekår.[trenger referanse] I 1895 fikk kvinnesaksforkjempere for første gang betegnelsen «feminister».[trenger referanse]

Begynnelsen på 1900-talletRediger

Ved århundreskiftet kom den første store bølgen av feministisk aktivitet.[trenger referanse] Mange kvinner, spesielt i England deltok i massedemonstrasjoner for å bedre kvinnenes situasjon, blant annet ved å gi dem stemmerett.[trenger referanse] I 1903 dannet Emmeline og Christabel Prankhurst og tilhengerne en gruppe som ble kalt suffragettene. Dette var en forholdsvis radikal gruppe som noen ganger tydde til voldelige metoder for å fremme kvinners rettigheter. De avbrøt valgmøter, sprengte postkasser, og lenket seg fast foran parlamentet. Noen gikk også til sultestreik og ble tvangsforet av fengselsmyndighetene.[trenger referanse] Motstanderne hevdet på sin side at det å gi kvinner stemmerett ville være både farlig og unaturlig.[trenger referanse]

New Zealand og Australia hadde kvinner fått stemmerett i henholdsvis 1893 og 1902.[trenger referanse] I England fikk ikke kvinner stemmerett før 1928.[trenger referanse]

Da første verdenskrig brøt ut i 1914 reiste mange menn til fronten, og det ble mangel på arbeidskraft. Kvinnene ble igjen hjemme og tok seg av arbeid som tidligere hadde tilhørt menn. De fikk stillinger i offentlig administrasjon, i fabrikker og infrastruktur.[trenger referanse] I de fire krigsårene ble spørsmålet om kvinners stemmerett mer akseptert.[trenger referanse] Dette førte til[trenger referanse] at mange land innførte stemmerett under, og etter første verdenskrig.[trenger referanse]

MellomkrigstidenRediger

Feministiske ideer var ikke fullt så synlige i tiden fra første verdenskrig og frem til 1960-tallet.[trenger referanse]

I Europa fikk fascismen feste delvis på grunn av mellomkrigstidens økonomiske problemer og frykten for kommunistisk revolusjon. Da fascistene tok makten i Italia, og det nasjonalsosialistiske partiet NSDAP samtidig tok makten i Tyskland, ble feministbevegelsen motarbeidet kraftig i disse landene.[trenger referanse]

Annen verdenskrigRediger

I 1939 brøt det ut en ny verdenskrig, og som i den første verdenskrigen noen tiår tidligere, trådte kvinner også nå inn i mennenes arbeid. Kvinner jobbet i tungindustrien, landbruket og i ammunisjonsfabrikker.[trenger referanse] «Rosie the Riveter» var en populær betegnelse i USA på de seks millioner kvinner som arbeidet i rustningsindustrien under andre verdenskrig.[trenger referanse]

1960-åreneRediger

I løpet av 1960-tallet dukket det opp nye kampsaker. I USA var borgerretts-bevegelsen aktiv i bekjempelsen av diskriminering og fattigdom som gikk ut over mange fargede amerikanere. Mange kjempet også mot at USA var med i Vietnamkrigen. Hippiebevegelsen oppstod også på 1960-tallet.

I boka Myten om kvinnen tok Betty Friedan opp spørsmålet om hvor langt likestillingen egentlig hadde kommet når kvinnene ikke hadde tid til noe annet enn husarbeid. Mange kvinner følte seg maktesløse, som fanger i sitt eget hjem med de samme rutinene hver dag.

1970-åreneRediger

Kvinnefrigjøringen på 1970-tallet kjempet for kvinners rett til å bestemme over seg selv og sin egen kropp. Med dette mente kvinnesaksforkjempere retten til å kontrollere sex, graviditet og fødsler selv. Det var på 1970-tallet fortsatt vanskelig å få lovlig abort, slik at uønskede svangerskap ofte ble avsluttet med utrygge aborter.

En del av kvinnefrigjøringen gjaldt også rettigheter i arbeidslivet.

Liste over feministisk litteraturRediger

På norskRediger

 • Toril Moi: Hva er en kvinne? Kjønn og kropp i feministisk teori. Gyldendal Oslo 1998.

På engelskRediger

 • Antrobus, Peggy. The global women's movement – Origins, issues and strategies, London: Zed Books 2004
 • de Beauvoir, Simone. Det annet kjønn, Paris: 1949
 • Berk, Sarah Fenstermaker, ed. Women and Household Labor, Sage 1980.
 • Butler, Judith (1994). Feminism in Any Other Name, differences 6:2-3: 44-45.
 • Chopin, Kate. The Awakening. 1899.
 • Code, Lorraine, ed., Encyclopedia of feminist theories, Routledge 2000
 • Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought. Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment, Second Edition, Routledge 2000
 • Echols, Alice. Daring to Be Bad: Radical Feminism in America, 1967-1975, University of Minnesota Press 1990
 • Faludi, Susan. "Backlash: The Undeclared War Against American Women". 1992 (ISBN 0-385-42507-4)
 • French, Marilyn. Beyond Power; War Against Women; From Eve to Dawn, a 3-volume history of women
 • Hochschild, Arlie Russell. The Second Shift. 1990 (ISBN 0-380-71157-5)
 • Hochschild, Arlie Russell. The Time Bind: When Work Becomes Home and Home Becomes Work 1997 (ISBN 0-8050-4470-1)
 • Jacobson, Joyce P. The Economics of Gender. 1998. (ISBN 0-631-20726-0)
 • Kaminer, Wendy. A Fearful Freedom: Women's Flight from Equality, Addison Wesley 1990 (ISBN 0-201-09234-4)
 • Lerner, Gerda. The Creation of Feminist Consciousness: From the Middle Ages to Eighteen-Seventy, Oxford University Press 1994
 • Luker, Kristin. Dubious Conceptions: The Politics of the Teenage Pregnancy Crisis. (Harvard University Press, 1996) (ISBN 0-674-21703-9)
 • Paglia, Camille. Sexual Personae: Art And 
Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson[10] (1990)
 • Schneir, Miriam. Feminism : The Essential Historical Writings , New York: Vintage 1994
 • Sommers, Christina Hoff. Who Stole Feminism? – How women have betrayed women (1996)
 • Tavris, Carol. The Mismeasure of Woman: Why Women Are Not the Better Sex, the Opposite Sex, or the Inferior Sex. Simon and Schuster, 1992. ISBN 0-671-66274-0
 • Wertheim, Margaret. Pythagoras' Trousers – God, Physics, and the Gender Wars, W.W. Norton & Co. (1995, 1997)

Sentrale historiske feministerRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Hawkesworth, Mary E. (2006). Globalization and Feminist Activism. Rowman & Littlefield. s. 25–27. ISBN 9780742537835. 
 2. ^ Beasley, Chris (1999). What is Feminism?. New York: Sage. s. 3–11. ISBN 9780761963356. 
 3. ^ a b c d Cathrine Holst, Hva er feminisme, 2. utg., Universitetsforlaget, 2017, ISBN 9788215029832
 4. ^ Echols, Alice (1989). Daring to Be Bad: Radical Feminism in America, 1967–1975. Minneapolis: University of Minnesota Press. ISBN 978-0-8166-1787-6. 
 5. ^ Chodorow, Nancy (1989). Feminism and Psychoanalytic Theory. New Haven, Conn.: Yale University Press. ISBN 978-0-300-05116-2. 
 6. ^ Gilligan, Carol (1977). «In a Different Voice: Women's Conceptions of Self and of Morality». Harvard Educational Review. 47 (4): 481–517. doi:10.17763/haer.47.4.g6167429416hg5l0. Besøkt 8. juni 2008. 
 7. ^ Aas, Kristin Natvig (13. mai 2016). «feminisme». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 6. mars 2018. 
 8. ^ (no) Feminisme i Store norske leksikon «Feminisme er en kritisk ideologi som kan legges til grunn for politisk handling, hvor målet er å endre skjev maktfordeling mellom kjønnene.»
 9. ^ Cott, Nancy (1987). The grounding of modern feminism. Yale University Press. s. 4-5. ISBN 9780300042283. 
 10. ^ Provokatør-feminist til Oslo Arkivert 26. desember 2012 hos Wayback Machine.

Eksterne lenkerRediger

(en) Kategori:Feminism – bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons