Erstatningsansvarsloven

Erstatningsansvarsloven (fullt navn Lov om erstatningsansvar) er en dansk lov som regulerer visse forhold omkring erstatningsansvar, særlig omkring utmålingen av erstatningskravet. Den første erstatningsansvarsloven ble vedtatt i 1984.

Loven bestemmer ikke når man kan dra en skadevolder til ansvar ved å reise et erstatningskrav. Reglene i erstatningsansvarsloven forutsetter kun at de alminnelige betingelser for erstatningsansvar er til stede.

Loven fastslår at det er mulig å kreve erstatning for to kategorier av skader:

  • Personskade: Utgifter til behandling, svie og smerte, varige mén, tap av erhvervsevne samt dødsfall
  • Økonomiske skader: Tapt arbeidsfortjeneste og skader på eiendeler

Erstatningsansvarsloven fastlegger dessuten hvordan kravene om erstatning skal utmåles, liksom den inneholder noen bestemmelser om nedsettelse eller bortfall av erstatningsansvar. Loven ble endret i 1997, da vilkår for umyndige og sinnssyke personers erstatningsansvar ble innføyet samt i 2001, da der ble gjort en rekke endringer i loven som forbedrer den skadedes rettsstilling. I 2003 ble der gitt mulighet for å tilkjenne godtgjørelse til etterlatte til ofre som er døde som følge av grov uaktsomhet eller forsettlige handlinger.

Eksterne lenker rediger