Episkopalisme

kirkesamfunn, ledet av biskoper
(Omdirigert fra «Episkopal»)

Episkopal kommer av det greske ordet episkopos som betyr tilsynsmann eller biskop. Kristne kirkesamfunn som har biskoper betegnes gjerne episkopale.

Kirkesamfunn som legger hovedvekten på den enkelte menighets selvstendighet, kalles kongregasjonalistiske.

Kirkesamfunn kalles synodale når de er organisert slik at valgte utsendinger utgjør et kirkemøte (en synode) som representerer kirkesamfunnet.

Den norske kirke er både episkopal (med 12 biskoper), synodal (med Kirkemøtet som øverste valgte organ) og kongregasjonalistisk (med juridisk selvstendige sokn).