Embedseksamen

(Omdirigert fra Embetseksamen)

Embedseksamen, også skrevet embetseksamen, er i Danmark, Sverige og Norge en tradisjonell betegnelse på den universitetseksamen som kreves for ansettelse i et embede.

Embedseksamensystemet ble innført i Danmark-Norge i 1672, da den medisinske doktorgrad (som da hadde et annet innhold enn i dag) ble forutsetningen for å kunne praktisere som lege (merk at det da også fantes ikke-akademiske profesjoner som utførte bl.a. kirurgi). I 1675 ble det innført en teologisk embedseksamen, teologisk attestas. I Danske Lov fra 1683 ble det fastslått at forutsetningen for å kunne bli rektor på en latinskole var at man hadde magistergrad (som da tilsvarte doktorgrad ved de høyere fakulteter). I 1736 ble det innført en juridisk embedseksamen, cand.jur.. I universitetsfundasen for Københavns Universitet ble det bestemt at det skulle være embedseksamen ved alle fakulteter.

Betegnelsen embedseksamen ble videreført i Norge etter opphevelsen av den dansk-norske helstaten. Betegnelsen ble brukt om de tradisjonelle høyere embedsstudiene, og ble senere også brukt om den avsluttende høyere eksamen innen alle fagområder ved universitetene i Norge. Den ble etter hvert brukt både på embedseksamen av lavere grad, cand.mag., og embedseksamen av høyere grad, det vil si cand.theol., cand.jur. og cand.med., samt de nyere embedseksamenene cand.philol., cand.polit., cand.scient. og så videre. Betegnelsen falt bort i lovverket med universitetsloven av 1989, men ble av de ulike universitetene fremdeles brukt som betegnelse på den avsluttende eksamen for studiene der. I dag har betegnelsene bachelor og master langt på vei erstattet henholdsvis betegnelsene embedseksamen av lavere grad og høyere grad. Betegnelsen embedseksamen blir likevel fortsatt brukt, særlig om de tradisjonelle høyere eksamenene ved de høyere fakultetene, altså i teologi, jus og medisin. med sin lange historiske tradisjon, også i offisielle sammenhenger. Embedseksamen blir i dag av og til brukt som et synonymt begrep med eksempelvis både cand.jur. og master i rettsvitenskap.[1]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger