Dogmatikk (av gr. δόγμα, dógma, «mening, læresetning») er i sin bredeste forstand en systematisk fremstilling av læresetninger, og begrepet viser særlig til

  • Dogmatisk teologi, en systematisk-teologisk disiplin som forsøker å utlegge kristendommens troslære systematisk
  • Rettsdogmatikk, en rettsvitenskapelig disiplin eller metode som systematisk-metodisk fremstiller og utdyper hva som er gjeldende rett (de lege lata/lex lata), i motsetning til f.eks. rettspolitikk (de lege ferenda/lex ferenda) eller «perspektivfag» som rettshistorie, rettsfilosofi, rettssosiologi og lignende
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Dogmatikk.