Dobbeltstemme

Dobbeltstemme er en vanlig betegnelse på det forhold at lederen for en organisasjon (eventuelt møtelederen) avgjør en sak, dersom det ved avstemning er like mange stemmer for og mot et forslag. En sier da gjerne at lederen har dobbeltstemme.

Dette er en vanlig praksis, men det er også vanlig at det kreves et faktisk flertall for et vedtak. Organisasjonens vedtekter bør fastsette hvilke regler som gjelder ved avstemninger, herunder om ordninga med dobbeltstemme gjelder.

Bruk av dobbeltstemme-prinsippet forutsetter normalt at en ved avstemninga bare har to alternativer. Er det flere muligheter (for eksempel tre eller flere kandidater ved valg), gjennomfører en vanligvis flere avstemmingsrunder, der de som får færrest stemmer, etter hvert faller vekk. Til slutt sitter en så igjen med bare to muligheter.

I en sak der det kreves en aktiv avgjørelse, for eksempel ved valg, er loddtrekning en vanlig måte å avgjøre saken på, dersom organisasjonen ikke benytter prinsippet om dobbeltstemme. Dette bør i så fall også framgå av vedtektene.

Dobbeltstemme brukes sjelden ved hemmelig (skriftlig) avstemning, ettersom det da ikke er kjent hva lederen har stemt.

Av og til forekommer den misforståelse av uttrykket «leders dobbeltstemme» at lederen alltid har to stemmer, noe som altså er feil.

EksemplerRediger

Eksempler på at prinsippet om dobbeltstemme gjelder:

  • I Stortingets forretningsorden § 45 heter det om visse typer saker: «Viser avstemningen like mange stemmer for og imot, gjør møtelederens stemme utslaget når Stortingets president er møteleder.»[1]
  • I aksjelovens § 5-17-1 (om generalforsamlinga) heter det: «Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stemmerett.»[2] I samme lov § 6-26-2 (om styret og flertallskrav ved valg og ansettelser) heter det: «Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, avgjøres valget ved loddtrekning. I andre tilfeller av stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.»[3] (Loven åpner imidlertid for at aksjeselskapet kan ha andre regler i sine vedtekter.)

Eksempel på at prinsippet om dobbeltstemme ikke gjelder:

  • I LOs vedtekter § 4-6 (om avstemninger på LO-kongressen) heter det: «I tilfelle stemmelikhet er forslaget forkastet.»[4]

ReferanserRediger

  1. ^ Se forretningsordenen på Stortingets nettsted.
  2. ^ Se aksjelovens tekst hos Lovdata.
  3. ^ Se aksjelovens tekst hos Lovdata.
  4. ^ Se vedtektene[død lenke] på LOs nettsted.