Determinisme (av latin determinare = «bestemme») er i vid forstand den egenskap at tilstandene til et system, en prosess eller en modell er fullstendig bestemt av tidligere tilstander. I teologi og filosofi betegner determinisme den oppfatningen at alt som skjer i naturen, også menneskenes handlinger, er bestemt av ytre og indre årsaker, og at det derfor ikke fins fri vilje.

Hvis tilstandene i en prosess er fullstendig bestemt (determinert) av tidligere tilstander, kalles prosessen deterministisk. Har man kjennskap til alle egenskapene på ett tidspunkt, kan man altså forutsi alle egenskaper på et hvilket som helst senere tidspunkt. Noen ganger kalles en prosess deterministisk i en sterkere forstand, hvor et system eller en prosess er deterministisk hvis tilstanden på et hvilket som helst tidspunkt fullstendig bestemmer tilstanden på et hvilket som helst annet tidspunkt.

Et eksempel er banen til en romsonde: Kjenner man sondens hastighet og sted samt relevante himmellegemers hastighet, masse og sted, kan man regne ut sondens sted og hastighet på senere tidspunkt. Eventuelle usikkerheter kommer av ufullstendig kjennskap til startbetingelsene, ikke av tilfeldige avvik.

Prosesser som ikke er deterministiske, kalles stokastiske.

Determinisme betegner også antagelsen om at «alt (eller det meste) er forutbestemt.» Dette synet tar med andre ord et standpunkt i spørsmålet om hvor vanlige deterministiske prosesser er. Determinisme i egentlig forstand (alle prosesser eller hele universet er deterministisk[e]) var tidligere en utbredt metafysisk posisjon. Det motsatte ekstremet heter indeterminisme.

I nyere tid er idéen om at verden er deterministisk blitt forsøkt tilbakevist gjennom kvantefysikk, men det er uklart om dette er en gyldig tilbakevisning. Vitenskapelig determinisme er av Stephen Hawking ( i boka A Brief History of Time) definert som at «...noe som vil hende i framtida, kan bli forutsagt.» Han mener videre at det kan være rom for determinisme også innen kvantemekanikken:

“These quantum theories are deterministic in the sense that they give laws for the evolution of the wave with time. Thus if one knows the wave at one time, one can calculate it at any other time. The unpredictable, random element comes in only when we try to interpret the wave in terms of the positions and velocities of particles. But maybe this is our mistake: maybe there are no positions and velocities, but only waves. It is just that we try to fit the waves to our preconceived ideas of positions and velocities. The resulting mismatch is the cause of the apparent unpredictability.”
(konklusjon i A Brief History Of Time av Hawking)