Byggnadsminne

Byggnadsminne (flertall: byggnadsminnen) er en svensk betegnelse på kulturhistorisk verdifulle bygninger, miljøer og områder. Såkalt byggnadsminnesförklaring skjer i henhold til den svenske loven om kulturminner; kulturminneslagen. Dette betraktes vanligvis som den sterkeste kulturhistoriske beskyttelsen som bygninger i Sverige kan tildeles.

Skilt ved Turkiska kiosken i Hagaparken, Solna.

For å avklare omfanget av vernet blir det samtidig vedtatt vernebestemmelser eller en verneforskrift for hvert enkelt byggnadsminne.

Byggnadsminnene kan i praksis være alt fra en borg fra middelalderen til en kinobygning fra 1950-årene. Når en bygning utpekes som byggnadsminne, innebærer dette at bygningen må bevares for all fremtid. Den kan ikke endres, bygges om eller rives.

Det er ikke bare bygninger som kan bli byggnadsminne. Parker, haver eller andre anlegg av kulturhistorisk verdi kan få tilsvarende vern. Over 2 000 anlegg og miljøer har status som byggnadsminne. En oversikt finnes i det svenske Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.[1]

HistorikkRediger

Det statlige vernet for kulturhistorisk verdifull bebyggelse kan dateres helt tilbake til 1666, da «Placat och Påbudh om Gamle Monumenter och Antiquiteter i Rijket» ble utstedt. I moderne tid ble det i 1942 vedtatt en lov kalt «lag om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader», og i 1960 vedtok den svenske Riksdagen «lag om byggnadsminnen».

Formålet med instituttet byggnadsminnen var og er å bevare trekk av historien som er viktige for å forstå dagens og morgendagens samfunn. samt å sikre kulturarven for kommende generasjoner. Byggnadsminnen forteller om den historiske utviklingen og om hvordan samfunnet har forandret seg over tid. Fortellingene omfatter også spesifikke hendelser og enkeltpersoners historie.

I dag finnes det to typer byggnadsminnen i Sverige: private (enskilda) byggnadsminnen og offentlige (statliga) byggnadsminnen. Før 1989 benyttet man betegnelsen «byggnadsminnesmärke» på statlige byggnadsminner.

For kirkebygg har man en egen kategori byggnadsminnen, nemlig «kyrkligt kulturminne».

Betydningen av merkingenRediger

Når en bygning eller et anlegg får betegnelsen byggnadsminne innebærer dette et vedtak om at bygningen skal bevares for all fremtid. Det er dermed ikke tillatt å endre, bygge om eller rive bygningen eller anlegget.

«Enskilda byggnadsminnen»Rediger

Den svenske kulturminneloven – kulturminneslagen – fastsetter at de svenske länsstyrelserna kan vedta at bygninger og anlegg som i kraft av sitt "kulturhistoriska värde är synnerligen märkliga eller som ingår i ett synnerligen märkligt bebyggelseområde", skal få status som byggnadsminnen. Det kan gjelde både bolighus, industrianlegg, parker og broer.

Hvem som helst kan fremsette forslag overfor länsstyrelserna om at en bygning eller et anlegg bør få status som byggnadsminne. Länsstyrelsen kan også på eget initiativ starte prosessen som tar sikte på å erklære en bygning eller anlegg som byggnadsminne. Länsstyrelserna har plikt til å føre tilsyn med byggnadsminnen, og behandler også søknader om tillatelse til å iverksette tiltak som strider mot vernebestemmelsene. Den som eier et byggnadsminne kan søke om økonomisk støtte til merutgifter som måtte følge av for eksempel restaureringsarbeider. Det finnes over 2 000 byggnadsminnen i Sverige.

«Statlige byggnadsminnen»Rediger

Det er den svenske regjeringen som treffer beslutningen om hvorvidt en bygning eller et anlegg i offentlig eie skal få status som statligt byggnadsminne. Forslag til nye statliga byggnadsminnen fremmes av Riksantikvarieämbetet, som også har ansvaret for å føre tilsyn med alle statliga byggnadsminnen. De statliga byggnadsminnena representerer en viktig del av fortellingen om Sveriges og den statlige forvaltningens historie.

Det finnes om lag 260 statliga byggnadsminnen i form av blant annet regjeringsbygg og tinghus, forsvarsanlegg, broer, konglige slott og fyrbygninger. Frem til 1989 hadde slike kulturminner betegnelsen «byggnadsminnesmärke».

Eksempler på byggnadsminnenRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger