Biogass

gass av organisk materiale

Biogass er en gass som produseres gjennom anaerob nedbryting av organisk materiale, for eksempel i myrer, deponier eller gjødselhauger. Prosessen kalles gjerne anaerob utråtning (engelsk: anaerobic digestion) og kjennetegnes ved at prosessen foregår uten luft, i motsetning til aerob utråtning, som foregår med luft. Det er en naturlig form for spill-til-energi-prosedyre som bruker fermenteringsprosessen til å bryte ned organisk materiale.[1] I en anaerob prosess oppstår det biogass som hovedsakelig består av metan (CH4) og karbondioksid (CO2), men også mindre andeler hydrogensulfid.[2]

Rør for biogass, naturgass og kondensat

Biogass kan også utvinnes fra gjødsel eventuelt i kombinasjon med annet organiske materiale (avfall). Den har da en CH4-andel på ca. 65 % [3]. Det er også mulig å utvinne biogass fra gamle avfallsdeponi, såkalt deponigass. Gassen er da noe mer sammensatt og har en CH4-andel på ca. 50 prosent. Det vanligste er å lage biogass av gjødsel, slam, matavfall, fiskeavfall, energivekster (korn, mais, raps), men i prinsippet kan alt organisk materiale benyttes.

AnvendelseRediger

Biogass er en fleksibel energibærer som kan brukes til oppvarming, el.produksjon, kogenerering / CHP (Combined Heat & Power), kuldeproduksjon og matlaging. Biogass egner seg godt å legges i rør og kan dermed transporteres over lengre avstander. Ved forbrenning av biogass er CO2 og vanndamp eneste avgass og denne kan eksempelvis utnyttes i veksthus.

Dersom man oppgraderer gassen ved å rense den for CO2 samt komprimere den, kan den oppnå drivstoffkvalitet og anvendes til drift av skip, kjøretøyer etc., eller leveres inn på et rørgassnett. En vanlig handelsbetegnelse for oppgradert biogass er Biometan. Et trettitalls svenske byer anvender lokalprodusert biogass til drift av kollektivtransport, herunder Linköping, Göteborg og Stockholm. I Vest-Sverige mates biogass inn på et rørnettverk sammen med norsk fossilgass, og kan tappes fra et hundretalls bensinstasjoner.

I Norge er det etablert store biogassanlegg både i Bergen og Oslo for håndtering av innsamlet matavfall og kloakkslam, som produserer drivstoff til Ruter.[4][5][6] I Fredrikstad har Fredrikstad biogass AS produsert drivstoff til busser siden 2001. På Fiborgtangen i Levanger har Biokraft produsert biogass siden 2017.[7] Årlig produseres det biogass tilsvarende 25 millioner liter fossil autodiesel i transportsektoren. Anlegget leverer blant annet biogass til busser i Trondheim og skip tilhørende Hurtigruten.

Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune (EGE) åpnet 16. februar 2010 biogassanlegg ved Bekkelaget renseanlegg som skal levere biogassdrivstoff tilsvarende to millioner liter diesel årlig.

Landbruket og avfallssektoren/søppeldeponier står for en vesentlig del av klimagassutslippene i Norge og globalt. Gjennom å behandle slam, gjødsel og organisk avfall i biogassanlegg, kan utslippene fra denne sektoren reduseres. Metangass og lystgass er klimagasser med hhv 23 og 296 ganger større negativ effekt som drivhusgass enn CO2. Gassene oppstår naturlig i deponier, i gjødselkjellere og etter at gjødsla spres på jordene. I biogassanlegg blir biogass samlet opp på en kontrollert måte og kan brukes som en energigass i stedet for å slippes ut i atmosfæren. Biogassanlegg er derfor et effektivt klimatiltak som reduserer utslipp samtidig som det produseres fornybar energi.

Gårdsbaserte biogassanleggRediger

I Asia (spesielt Kina og India) er det tradisjon for svært enkle små biogassanlegg i «familiestørrelse» hvor ekskrementer fra mennesker og dyr samt annet avfall inngår. Det bygges en enkel tank nær huset og gassen føres i en slange til det stedet der matlagingen forgår.

Bygging av gårdsbaserte biogassanlegg er de siste 20 år blitt vanligere i mange vestlige land, som for eksempel Tyskland, Østerrike og Danmark. Tyskland er den store biogassprodusenten med over 3700 registrerte produsenter av biogass og flere hundre tilbydere av biogassanlegg, hvorav tre er børsnoterte selskaper som leverer komplette anlegg. Det har vært en stor aktivitet på området delvis knyttet til å kunne utnytte brakklagte jordbruksområder til produksjon av energivekster til biogassproduksjon. Myndighetene har stimulert utviklingen gjennom høye subsidier for levert elektrisk kraft fra biogassanlegg.

I Norge har det kun vært ett gårdsbasert biogassanlegg i drift frem til 2009, anlegget på Åna kretsfengsel på Jæren. Anlegget som benytter kumøkk fra egen gård og fiskeavfall fra et lokalt behandlingsanlegg har vært i drift siden 2003. Det norske firmaet Biowaz AS har i 2009 og 2010 bygd gårdsanlegg på Holum gård, Skjetten og på Tomb Landbruksskole utenfor Råde i Østfold. Disse anleggene benytter en kombinasjon av husdyrgjødsel og matavfall eller fiskeavfall. Audun Ekren har i samme periode bygd et gårdsanlegg på egen gård i Verdal i Nord-Trøndelag. Jæren Biogass AS har i 2017 bygget eget gårdsanlegg på Voll i Rogaland, som i hovedsak nytter ku- og grisegjødsel i produksjonen av biogass[8].

I Sverige har fokuset vært primært på store anlegg i avfallssektoren, hvor biogassen oppgraderes til drivstoff Biometan som holder samme kvalitet som oppgradert naturgass (CNG). Både i Sverige og Norge er det nå en økt interesse for gårdsbaserte biogassanlegg fordi biogass fra husdyrgjødsel i tillegg til lokalprodusert energi gir en «dobbel klimaeffekt». Det skyldes at utslippene av gassene metan og lystgass reduseres samtidig som den produserte energien er fornybar og som oftest vil erstatte fossile energikilder. En annen årsak til satsing på gårdsanlegg er at det ligger størst biogasspotensial i biomasse fra landbruket; i hovedsak gjødsel, men også avfall, organiske restprodukter fra landbruk og matindustri samt potensielt energivekster.

En tredje årsak er at husdyrgjødsel er svært egnet for biogassproduksjon da gjødsel inneholder en naturlig bakteriekultur som er gunstig for en stabil prosess. Østfoldforskning utførte etter oppdrag fra Enova i 2008 en analyse som viste at husdyrgjødsel utgjør 41 % (2,5 TWh) av det totale teoretiske biogasspotensialet i Norge. På denne bakgrunn vedtok Stortinget i desember 2009 en politisk målsetting i Landbrukets Klimaplan at 30 % av Norges husdyrgjødsel innen 2020 skal behandles i biogassanlegg.

Forbedret gjødselRediger

Gjødsel/bioresten som har gått gjennom et biogassanlegg oppnår en rekke forbedringer i kvalitet. Næringsstoffene i gjødsla frigjøres og gjøres lettere tilgjengelig for plantene. Luktene reduseres betydelig. Nedbrytningsprosessene i bioreaktorene øker temperaturen til 65 - 70 grader celsius, og dette hygieniserer gjøselet fra anleggene ved at ugressfrø samt virus/bakterier drepes. I tillegg blir spredeegenskapene til gjødsla bedre ved at den blir mer tyntflytende med færre klumper. Dersom matavfall, fiskeavfall eller annet næringsrikt avfall tilsettes i prosessen øker energiutbyttet vesentlig og næringsverdien i gjødsla går ytterligere opp. Samtidig kan et avfallsproblem bli gjort om til en ressurs.[9]

ReferanserRediger


Eksterne lenkerRediger

  1. ^ What is Biogas? A Beginners Guide [1]
  2. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 20. oktober 2020. Besøkt 30. august 2020. 
  3. ^ Oslo kommune. Energigjenvinningsetaten. «Faktaark. Biogass og biogjødsel.» (PDF). Besøkt 24.05.2020. 
  4. ^ «Bergen Biogassanlegg». Arkivert fra originalen 28. september 2020. Besøkt 24.05.2020. 
  5. ^ «Romerike biogassanlegg». Besøkt 24.05.2020. 
  6. ^ Pedersen, Ole Petter (10. oktober 2021). «Biogassanlegget har vakt oppsikt – nå vil kommunen kvitte seg med det». Tu.no (norsk). Teknisk Ukeblad. Arkivert fra originalen 10. oktober 2021. 
  7. ^ Zeiner, Håvard (26. juli 2017). «Bygger kjempeanlegg for flytende biogass – mangler fyllstasjoner». Tu.no (norsk). Teknisk Ukeblad. Besøkt 10. mars 2020. 
  8. ^ «Biogassanlegg | Norge | Jæren Biogass AS». Biogassanlegg | Norge | Jæren Biogass AS. Besøkt 13. desember 2017. 
  9. ^ https://www.avfallnorge.no/bransjen/nyheter/biogass-verdifullt-effektivt-og-kliman%C3%B8ytralt