Bevegelsesmengde

produkt av masse og hastighet for et objekt

Bevegelsesmengde er en fysisk størrelse som i klassisk fysikk er definert som masse multiplisert med hastighet. Bevegelsesmengde er en vektor, dvs. det er en størrelse med retning i rommet. Vanlig symbol er p og SI-enheten er newtonsekund (kilogram ganger meter per sekund, dvs. kg·ms-1). Bevegelsesmengde er en svært sentral størrelse i fysikken siden den, i motsetning til hastighet, er en bevart størrelse i kollisjoner og andre gjensidige kraftutvekslinger dersom summen av ytre kraftpåvirkninger er null.

Bevegelsesmengde fra den hvite biljardkulen overføres til de andre kulene når de kolliderer.

Andre betegnelser for bevegelsesmengde er massefart, impuls og driv, hvor driv er mest brukt i dagligtale[trenger referanse] og impuls er vanlig i mer abstrakt betydning[trenger referanse].

Hemmers lærebøker på universitetsnivå bruker betegnelsen impuls. På side 14 i 5. utgave av Kvantemekanikk begrunnes dette med: «Vi følger standard språkbruk og bruker betegnelsen impuls i stedet for bevegelsesmengde eller driv.»


Definisjon Rediger

I newtonsk mekanikk defineres bevegelsesmengde som produktet av masse og hastighet. En vektor i rommet har tre komponenter, og dermed har vi

 

For et system sammensatt av flere deler, er den totale bevegelsesmengden summen av bevegelsesmengden til hver enkelt del

 

hvor summen angir en vektoraddisjon.

Newtons lover Rediger

Newtons lover kan formuleres ved hjelp av begrepene kraft og bevegelsesmengde.

  1. Newtons første lov sier at bevegelsesmengden er uendret når ingen krefter virker.
  2. Newtons andre lov sier at en kraft F som virker over tid endrer bevegelsesmengden, dvs.  .
  3. Newtons tredje lov sier at en kraft har en like stor og motsatt rettet motkraft. Dette impliserer at summen av bevegelsesmengde er bevart når kraft og motkraft er i samme system.

Se også Rediger

  • Power factor, et kallenavn i skytesport brukt om kulens bevegelsesmengde