Arvehyllingen i 1661

Arvehyllingen i 1661 er en opptegnelse av tilstedeværende ved hyllingen av Frederik III og hans arvinger i Christiania 15. august 1661.[1] Arvehyllingen var et ledd i Enevoldsarveregjeringsakten, som gjorde Frederik III til eneveldig konge over Danmark-Norge. Det var arveprins Christian, den senere Christian IV som representerte kongemakten ved hyllingen.

Samtidig fortegnelse over dem som var tilstede ved arvehyllingen 1661.

Sessio Prima - AdelenRediger

Sessio SecundaRediger

 • Preben von Ahn
 • Hendrich Belou
 • Gen M. Reichving (sic)
 • Hendrich Rosenvinge
 • Otto Schade
 • Christoff Friderich Gerstorff

Sessio TertiaRediger

Sessio QuartaRediger

 • Hans Bielche
 • Knud von Hadel
 • Peder Bage (overstrøket)
 • Frederich Otte Budde
 • Johan Richart von Buchwalt
 • Oluff Rytter (overstrøket)
 • Danniel Bilt (overstrøket)
 • Jens Bilt (overstrøket)
 • Offue Krag
 • Johan Urne
 • Enevold Schachtaffuel

Sessio Quinta - BisperneRediger

Sessio Sexta - LaugmendeneRediger

Sessio Septima - CapitlerneRediger

Sessio 8. - PresterneRediger

(Fra Trondhjems bispedømme)

 • Her Steen Hansen, proust ofver Dalerne
 • Her Steen Ebensen
 • Her Peder Albretsen
 • Herr Hans Breyder, proust ofver Romsdalen
 • Her Claus Friis
 • Her Jens Mogensen, proust ofver Fossen lehn
 • Her Peder Mortensen
 • Her Rafael Madtzen, i proustens steed ofver Indherrit
 • Her Ifuer Olluffsen
 • Her Jacob Olluffsen, i proustens steed ofver Nordmøer
 • Her Hans Thausen
 • Her Niels Michelsen, i proustens steed ofver Nomedalen
 • Her John Thoudal, i proustens steed ofver Helleland
 • Her Olluff Augustinsen, i proustens steed ofver Salten
 • Her Niels Jørgensen, i proustens steed ofver Vesterdalen (sic) och Loufougden
 • Her Christen Lauritzen, i proustens steed ofver Senien och Thromsøe

Sessio 9.Rediger

(Fra Christiania bispedømme)

 • Mester Throls Nielsen, proust i Bragnis prosti
 • Her Isach Abrahamsen
 • Her Brede Hammer
 • Mester Kield Stub, prost i Øfuere Rommerige
 • Her Anders Heyde
 • Her Olluff Ebesen
 • Mester Niels Thomesen, prost i Thofften
 • Her Anders Hammer
 • Her Niels Gram
 • Mester Jese Madtzen, prost i Nedere Thellemarchen
 • Her Claus Jørgensen
 • Her Niels Haldvorsen
 • Mester Ifuer Pedersen, prost i Guldbrandsdal
 • Her Anders Madtzen
 • Her Madtz Bertelsen
 • Mester Niels Thrugelsen, prost i Nedere Borgesøesel
 • Her Michel Eschholdt
 • Her Olluff Krogh
 • Her Jens Andersen, prost i Nedere Rommerige
 • Her Christofuer Jensen
 • Her Bastian Clausen
 • Her Ewind Baasen, prost i Hædemarken
 • Her Hans Lauritzen
 • Her Claus Borch
 • Her Thue Auchisen, prost i Waller
 • Her N. (sic)
 • Her Otte Jacobsen
 • Her Christian, prost i Brunlau
 • Her Christofuer Thrugelsen
 • Her Knud Winter
 • Her Søfren Nielsen, prost i Øffuere Borgesøsel
 • Her Niels Muus
 • Her Olluf Chrisofuersen
 • Her Augustustinus Ambrosij, prost i Thønsberg
 • Her Lauritz paa Hoff
 • Her Hans Stochmand

Sessio 10.Rediger

(Fra Bergen bispedømme)

Sessio 11.Rediger

(Fra Stavanger bispedømme)

Sessio 12. - KjøpstederneRediger

 • Christiania by:
  • Borgemester Hans Egertsen
  • Borgemester Niels Lauritzen
  • Morten Lavritzen
  • Peder Sundsen
  • Olluff Bendsen
 • Bergen bye:
  • Borgemester Offue Jensen
  • Hermand Gaarmand
  • Christen Hansen
  • Hans Sierling
  • Hendrich Wesel
 • Trundhiembs bye:
  • Borgemester Lauritz Bastiansen
  • Jørgen Nielsen
  • Morten Lauritzen
  • Peder Lauritzen Schiffue
  • Marchus Jacobsen
 • Stauanger:
  • Borgemester Søffren Pedersen
  • Bendt Suendsen
  • Jacob Thommesen
  • Michel Christofuersen
 • Tønsberg bye:
  • Borgemester Anders Madtzen
  • Mogens Hendrichsen
  • Iffuer Madtzen
  • Kield Erichsen
  • Mathias (sic) Lauritzen
 • Frederichstad:
  • Offue Andersen
  • Thommes Olluffsen
  • Niels Nielsen
 • Skeen bye:
  • Borgemester Peder Jensen
  • Offue Andersen
  • Olluff Nielsen
  • Jacob Jacobsen
  • Marchus Helmersen
 • Christians Sand:
  • Borgemester Lauritz Christensen
  • Søffren Nielsen
  • Anders Thønnesen
  • Lauritz Lauritzen
  • Werner Nielsen

BønderneRediger

Her gis en summarisk oversikt over Norges geografiske inndelinger i 1661, hvor i antall mænd fra hvert område er angitt og navn bare unntaksvis er nevnt. Dette antas å være av liten interesse, og er følgelig ikke gjengitt. Opplistingen danner imidlertid grunnlaget for Norges administrative inndelinger i 1661.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661. Oslo: Kjeldeskriftfondet. 1974. s. 243-. ISBN 8270612308.