Arbeidsrett regulerer vilkårene i arbeidslivet, altså forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Disse rettsreglene er nedfelt i arbeidsmiljøloven.

Tvister som gjelder tariff-avtaler skal reises for Arbeidsretten, som er en egen domstol for fagorganisasjoner.

Tvister som gjelder individuell arbeidsavtale, skal reises for de alminnelige domstoler.

Frem til 1890 fantes en del lovregler for enkelte arbeidstaker-grupper, blant annet lærere, men ingen samlet regulering innenfor arbeidsretten. Et viktig trekk ved rettsutviklingen var at den lovgivning som kom i de fleste land, først tok sikte på å regulere barnas arbeidsvilkår. Det viktigste stridsspørsmålet mellom partene gjaldt arbeidstiden.

Arbeidsmiljøloven rediger

Arbeidsmiljøloven (aml) omhandler rettsregler som gjelder mellom partene i arbeidsforhold, altså forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsmiljøloven gjelder for en hver virksomhet som sysselsetter arbeidstaker. En arbeidstaker er en person som utfører arbeid i annens tjeneste, og i dette ligger det et krav at det skal foreligge et tilsettingsforhold.

Tjenestemannsloven rediger

Tjenestemannsloven gjelder for statens tjenestemenn og utfyller arbeidsmiljøloven for statlig ansatte.

Arbeidsavtalen rediger

En arbeidsavtale skiller seg i utgangspunktet ikke fra andre avtaletyper. Imidlertid er det gitt overordnete regler for hva arbeidsavtalen kan inneholde og om vilkår og fremgangsmåte dersom arbeidsavtalen skal bringes til opphør. Siden loven er en sosial vernelov, gjelder det strenge regler som setter grenser for hva arbeidsgiver kan gjøre, spesielt angående oppsigelse, der små formelle feilgrep kan gjøre at oppsigelsen anses som ugyldig.

Arbeidsmiljø rediger

Arbeidsmiljøloven tar sikte på å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og med en verneteknisk, yrkeshygienisk og velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet.

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger