Aktiva (entallsform: aktivum; engelsk: asset) er et regnskapsmessig uttrykk for eiendeler eller rettigheter som har formuesverdi.[1]

Eiendelene (aktiva) deles som hovedregel inn i anleggsmidler og omløpsmidler. Anleggsmidler deles videre inn i immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler, og anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk; andre eiendeler er omløpsmidler. Normal trekkes skillet mellom anleggsmidler og omløpsmidler med utgangspunkt i at omløpsmidler forventes å bli anvendt eller realisert i løpet av ett år. Elementer som inngår i virksomhetens varekretsløp, herunder varelager og kundefordringer, skal uansett klassifiseres som omløpsmidler uavhengig av når virksomheten faktisk anvender/realiserer disse eiendelene i produksjonsprosessen.[1]

I balanserapporten representerer aktivasiden debetsiden (plussiden), hvor eiendelene kan stilles opp side om side med passiva, som representerer kreditsiden (minussiden). I slik oppstilling ligger aktiva til venstre og passiva til høyre.[1] Saldoen på ethvert nivå i regnskapet regnes ut ved å summere plussiden og trekke fra summen av minussiden.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ a b c Aktiva. (2015, 31. desember). I Store norske leksikon. Hentet 11. april 2017 fra https://snl.no/aktiva.